6. Ambtshalve vernietiging

De ABS kan zelf een ambtshalve een akte vernietigen.

Bevoegde ABS

De ABS die de akte heeft opgemaakt.

Voorwaarden

In volgende gevallen:

1. de akte betrekking heeft op een rechtsfeit of rechtshandeling die nooit heeft plaatsgevonden;

Bv.:

Opmerkingen:

2. de akte betrekking heeft op een rechterlijke of administratieve beslissing die nooit werd uitgesproken

Bv.:

3. de akte werd opgemaakt zonder dat aan de wettelijke vereiste voorwaarden hiervoor voldaan was

Bv.:

Tegenvoorbeeld:

4. de ambtenaar van de burgerlijke stand was niet bevoegd of niet gemachtigd om de akte op te maken

Bv.:

Opmerkingen:

In gevallen waar het niet mogelijk is om de akte ambtshalve te vernietigen kan de ABS een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank om de akte nietig te laten verklaren.