6. Meldingen

Artikel 32 oud BW

Meldingen wijzigen een akte in de DABS, zonder tussenkomst van de ABS, door de griffier of de ambtenaar van de FOD Justitie op basis van een gerechtelijke beslissing of vergunning, intrekking of vernietiging van een naamsverandering.

Ze worden verbonden met de akten waar ze betrekking op hebben onder verantwoordelijkheid van het beheerscomité.

Het betreft volgende meldingen:

De meldingen bevatten:

  1. de vermelding van de basis bedoeld in artikel 41, § 1, 5°, a) en c);
  2. het aktenummer van de akte waarop de melding betrekking heeft;
  3. in het geval van een vergunning tot naamsverandering: de vergunning, bedoeld in artikel 370/7, eerste lid, alsook de datum ervan, en in voorkomend geval, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de nieuwe naam van de betrokkene;
  4. /1 in het geval van de intrekking of de vernietiging van een vergunning tot naamsverandering: de beslissing tot intrekking of het arrest van de Raad van State, bedoeld in artikel 370/8, alsook de datum ervan en de naam die de betrokkene droeg voorafgaand aan de ingetrokken of vernietigde vergunning tot naamsverandering;
  5. in het geval van een echtscheiding : de gegevens bedoeld in artikel 64, 1° en 3°;
  6. in het geval van een nietigverklaring: de gegevens bedoeld in artikel 66; 1° in geval van een scheiding van tafel en bed of een verzoening na een scheiding van tafel en bed: het aktenummer van de huwelijksakte en de namen en voornamen van de partijen

Indien er geen akte in de DABS aanwezig is om een melding mee te verbinden, dan maakt de ABS de akte op. Bv.:

Dat is niet mogelijk voor:

Fouten in meldingen kunnen niet verbeterd worden via materiële vergissing of via een vonnis van verbetering. Ze kunnen door de griffier of de ambtenaar van de FOD Justitie vervangen worden door de juiste melding.