7. Buitenlandse akten en beslissingen

Een akte in de DABS kan opgemaakt worden aan de hand van een afschrift óf een uittreksel van de buitenlandse akte.

Eenmaal de buitenlandse akte opgenomen in de DABS kan de betrokkene zich steeds beroepen op een afschrift of een uittreksel van de akte uit de DABS en hoeft hij of zij zich niet opnieuw te wenden tot de buitenlandse overheid.

Het afschrift van een buitenlandse akte opgemaakt in de DABS bevat de afdruk van de buitenlandse akte en de eventuele vertaling. (Artikel 28§3 oud BW).


Overzicht mogelijkheden

Er zijn vier mogelijkheden om op basis van een buitenlandse akten of beslissing een akte of gewijzigde akte op te maken.

Overzicht

Aandachtspunten:

1. Buitenlandse akte op verzoek van een Belg

Artikel 68§1 oud BW

Iedere Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan verzoeken om een akte op te maken op basis van een buitenlandse akte van de burgerlijke stand die op hem betrekking heeft.

‘Of zijn wettelijke vertegenwoordiger’ betekent dat bv. de ouder dit voor zijn kind kan verzoeken. Dit betekent ook dat de plaats van inschrijving van de ouder of de laatste plaats van inschrijving van die ouder bevoegd is om die buitenlandse akten van het kind op te maken.

Bevoegde ABS

Artikel 68§1 oud BW

2. Buitenlandse akte die wordt voorgelegd bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand

Artikel 68§2 oud BW

Elke akte die wordt voorgelegd bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand.

Bv. voor de huwelijksaangifte van twee inwoners uit Roemenië, leggen de aanstaande echtgenoten volgende documenten voor:

De ABS neemt drie buitenlandse akten op in de de DABS:

Bv. voor de geboorteaangifte leggen twee Chinese onderdanen hun huwelijksakte voor, de huwelijksakte wordt opgenomen in de DABS.

Uiteraard kan dit alleen als de (afschriften of uittreksels van de) akten voldoen aan de regels van artikel 31 van het Wetboek Internationaal privaatrecht.

Een derde voorbeeld betreft akten die worden voorgelegd om een andere akte te wijzigen. Bv.:

Die akte ligt voor om een andere akte te wijzigen -> maak de huwelijksakte met naamsverandering op in de DABS. Door die akte op te maken wijzigt de geboorteakte van het kind.

Bevoegde ABS

Artikel 68§2 oud BW

3. Buitenlandse beslissing die de wijziging van de staat van een persoon tot gevolg heeft

Artikel 70 oud BW

Elke buitenlandse gerechtelijke of administratieve beslissing die de staat van een persoon wijzigt wordt opgenomen in de DABS, tenzij ze een gewijzigde akte tot gevolg heeft.

Of je een akte opmaakt of een gewijzigde akte opmaakt is afhankelijk van hoe we onze eigen akten opmaken.

Bv.:

Gebruik het overzicht van alle akten en gewijzigde akten om op te zoeken of je een gewijzigde akte op gewone akte opmaakt.

Bv. een buitenlands echtscheiding wordt voorgelegd en is aanvaardbaar volgens artikel 31 van het wetboek Internationaal Privaatrecht.

De ABS kan in beide gevallen uiteraard het bevolkingsregister aanpassen op basis van de erkende buitenlandse rechterlijke beslissing.

Bv.:

Een moeder legt voor haar Belgisch/Pools kind een betwisting vaderschap voor:

Bevoegde ABS

Artikel 70 oud BW

4. Op basis van een andere buitenlandse akte

Een buitenlandse akte stelt een wijziging in staat vast

De herstelwet biedt een oplossing om wijzigingen aan te brengen in gevolge een akte die zelf niet in de DABS hoeft opgenomen te worden en waar je geen oplossing vindt met punt 1 of 2.

Bv.:

Oplossing:

Bevoegde ABS

artikel 31§2 oud BW


Gedeeltelijke erkenning buitenlandse akte

Artikel 69§1 oud BW

De akte van de burgerlijke stand op basis van een buitenlandse akte vermeldt uitsluitend de gegevens zoals een andere Belgische akte.

Belangrijk: de ABS mag enkel de gegevens overnemen uit de buitenlandse akte die erkend kunnen worden volgens de regels van het wetboek Internationaal Privaatrecht (artikel 27).

Bv.:

Een Belgische moeder legt een Britse akte voor waarin wordt vastgesteld dat:

Ze is niet gehuwd met haar vriend, de akte bevat geen erkenning en geen toestemming van de moeder in deze erkenning.

De Belgische akte die in de DABS wordt opgemaakt, vermeldt niet de vader zoals opgenomen in de Britse akte. Deze akte stelt immers niet correct naar Belgisch recht de vader vast.


Materiële vergissing

Indien de buitenlandse akte een materiële vergissing bevat, kan de ABS deze vergissing onmiddellijk verbeteren bij de opmaak van de akte in de DABS.

Voorwaarden:

Bv.:

De ABS die buitenlandse huwelijksakte opmaakt in de DABS kan onmiddellijk bij de opmaak van de akte op basis van de Antwerpse geboorteakte in de DABS de correcte naam opnemen in de huwelijksakte: ‘Frederic Jansens’.

Gebruik dit voor elk verklaarbaar verschil in namen en voornamen en plaatsen van een persoon waar een andere overheid door een ander gebruik of andere ipr-regels toe te passen tot een ander resultaat komt.

Bv.:


Registratie van elke buitenlandse akte of beslissing

Gewijzigd artikel 31§2, 2°lid WIPR

Elke buitenlandse akte moet geregistreerd worden in de DABS met de status van het onderzoek.

Registreren is niet opmaken. Bedoeling is om een overzicht te creëren van alle buitenlandse akten en beslissingen en hun status. Bv.:

Dit is nog steeds niet operationeel (september 2022). Het is technisch niet uitgewerkt.


Centrale autoriteit

Gewijzigd artikel 31§3 WIPR

Een Centrale autoriteit Burgerlijke Stand wordt opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Bij ernstige twijfel bij de beoordeling van de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de houder van het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister de buitenlandse akte of buitenlandse beslissing voor advies overmaken aan de Centrale autoriteit Burgerlijke stand.

Deze Centrale autoriteit kan, voor zover nodig, het Openbaar Ministerie of de bevoegde diensten van de federale politie vatten om aanvullend onderzoek te verrichten.

De Centrale autoriteit brengt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de ontvangst van de adviesaanvraag, door de Centrale autoriteit verlengbaar met drie maanden, advies uit over het voldoen van de buitenlandse akte of de buitenlandse rechterlijke beslissing aan de voorwaarden.

De Centrale autoriteit brengt het advies ter kennis van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de houder van het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister die hierom verzocht en vermeldt het in de DABS.


Weigering buitenlandse akte of beslissing

Gewijzigd artikel 31§4 WIPR

Bij elke weigering moet je vanaf 31 maart 2019 de procureur des Konings op de hoogte brengen.