1. DABS

Taak DABS

Artikel 71 oud BW

  1. het ondersteunen van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de consulaire ambtenaren in hun wettelijke opdrachten inzake het opmaken en bijhouden van de akten en de registers van de burgerlijke stand;
  2. het als authentieke bron waarborgen van de opslag, bewaring en ter beschikkingstelling van alle in de DABS opgenomen akten van de burgerlijke stand, zonder te raken aan de wettelijke opdrachten van het Rijksregister als authentieke bron voor de identificatiegegevens van natuurlijke personen;
  3. het verzekeren van een dienstverlening aan de burgers, ongeacht waar ze zich bevinden;
  4. het vereenvoudigen van administratieve procedures door het verplicht hergebruik van de in de DABS beschikbare akten en gegevens;
  5. het ondersteunen van de rechterlijke orde bij de uitvoering van hun opdrachten;
  6. te voorzien in een uniform en centraal toezicht op het opmaken en bewaren van de akten en het afleveren van uittreksels en afschriften ervan;
  7. de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden op het gebied van de burgerlijke stand mogelijk te maken;
  8. het opmaken van globale en geanonimiseerde statistieken met betrekking tot de burgerlijke stand mogelijk te maken;
  9. het instaan voor de bewaring van de akten van de burgerlijke stand tot op het ogenblik van de overdracht ervan aan het Rijksarchief;
  10. te voorzien in een gelijktijdige actualisatie van de gegevens van het Rijksregister op basis van de gegevens opgenomen in de DABS.

Inhoud DABS

Artikel 72 oud BW

In de DABS worden opgenomen:


Beheer DABS

Artikel 73 tot 77 oud BW

De FOD Justitie is bevoegd. De FOD Binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor het operationeel beheer.

De DABS wordt beheerd door een beheerscomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken FODs (Justitie, Binnenlandse en Buitenlandse zaken), gemeentelijke overheden, college van het openbaar ministerie, college van de hoven en rechtbanken en het Algemeen Rijksarchief.

Bovendien stelt de FOD Justitie een functionaris voor de gegevensbescherming aan, die onafhankelijk toeziet en adviseert over persoonsgegevens en de informatie die door de DABS wordt verwerkt.


Toegang DABS

Artikel 78 tot 83 oud BW

Het oud burgerlijk wetboek bepaalt sinds 1 januari 2024 in artikel 78: ‘De DABS is geen openbaar register’. Wie toegang heeft is geregeld verder in artikel 78:

De gegevens van de DABS kunnen elektronisch meegedeeld worden aan de volgende personen, overheden of instellingen, in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten:

Andere overheidsdiensten, instellingen of beroepsgroepen kunnen een protocol afsluiten met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (FOD Justitie, artikel 73 oud BW) in de DABS, tenzij de modaliteiten in een wet of regelgevende norm gedocumenteerd zijn.

De overheden, de instellingen en de personen die gemachtigd zijn de authentieke gegevens van de DABS te raadplegen, mogen de betreffende gegevens niet meer opvragen via de betrokkene of een andere overheid of instelling. (Artikel 81 oud BW)